Chủ khách luận kỳ môn độn giáp

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Dĩ động tĩnh lai thuyết, động giả vi khách, tĩnh giả vi chủ. Dĩ động đích tiên hậu lai thuyết, tiên động vi khách, hậu động vi chủ.

Dĩ thái độ nhi luận, tích cực chủ động vi khách, tiêu cực bị động cố thủ vi chủ. Thí như giáp khứ tầm nhân, phóng nhân, tuyển tương, chiêu binh mãi mã, tắc giáp vi khách, tha nhân, đối phương vi chủ; nhân lai tầm ngã, tha vi khách, ngã vi chủ. Nã đả trượng lai thuyết, xuất kích tiến công thị khách, phòng thủ đích thị chủ; công đả thảo phạt nhất cá đích phương, bị đả đích thành thị, cứ điểm, bộ đội tựu thị chủ

Dĩ hoạt bàn lai thuyết, khai bàn vi khách, đích bàn vi chủ. Thiên bàn cung đại biểu khách, đích bàn cung đại biểu chủ. Cứu cánh thị lợi khách hoàn thị lợi chủ, yếu khán cụ thể đích thì kiền, cụ thể đích cách, tịnh dụng ngũ hành sinh khắc lai hành lượng thiên bàn đích bàn đích ngũ hành sinh khắc quan hệ.

Như giáp, ất, bính, đinh, mậu ngũ dương thì lợi dĩ vi khách, đả trượng nghi phát động tiến công, diêu kì kích cổ diệu vũ dương uy; nhật thường sinh hoạt trung nghi viễn hành, cầu tài, thượng nhâm, thiên tỉ, giá thú, khởi tạo, bách sự giai cát. Kỷ, canh, tân, nhâm, quý ngũ âm thì lợi dĩ vi chủ, quân sự thượng ứng án binh bất động, thâm tàng bất xuất; nhật thường sinh hoạt trung bách sự bất nghi, bất yếu hữu sở động tác, sở dĩ 《 yên ba điếu tẩu ca 》 thuyết: “Nhược kiến tam kì tại ngũ dương, thiên nghi vi khách tự cao cường, hốt nhiên phùng trứ ngũ âm vị, hựu nghi vi chủ hảo tài tường.” Hựu như”Bạch hổ xương cuồng” , “Đằng xà yêu kiểu” đô bất lợi vi chủ, lợi dĩ vi khách; hựu như phục ngâm cách tựu ứng án binh bất động, sử địch nhân tiến nhập tự kỷ đích bao vi quyển nhi hậu động, giá dã thị vi chủ.”Thanh long đào tẩu” dã thị hung cách, đãn khước thị vi chủ giả bất hại, ứng đương vi chủ hậu động, chủ động xuất kích tất nhiên đại bại.

Dĩ hoạt bàn lai thuyết, như thiên anh gia khảm cung, cung khắc tinh, thủy khắc hỏa, thủy vi chủ, cố lợi chủ. Thiên bồng gia khôn, cấn cung, thiên nhâm gia chấn, tốn cung, đô thị cung khắc tinh nhi lợi chủ. Như quả thị thiên bồng gia li cửu cung, thiên tâm, thiên trụ gia li tam, tốn tứ cung, thiên nhâm, thiên cầm gia khảm nhất cung, thiên trùng, thiên phụ gia khôn nhị, cấn bát cung, thiên anh gia kiền lục, đoái thất cung, quân vi tinh khắc cung, đô thị lợi khách.

Đồng thì, hoàn yếu liên hệ đáo thì gian hòa khắc ứng cảnh tượng. Như quả kháp trị dữ sở lợi chi phương ngũ hành tương đồng đích nguyệt nhật ( lợi chủ, trị chủ phương ngũ hành nguyệt nhật; lợi khách, trị khách phương ngũ hành nguyệt nhật ), hựu hữu tương ứng đích nhan sắc đích vân khí tòng tương ứng đích phương vị lưu lai, sở lợi đích nhất phương tựu khả dĩ đại thắng. Lệ như thiên bồng tinh gia li cửu cung, kháp trị thì gian thị thập nhất nguyệt hợi nhật, bắc phương hữu hắc sắc vân khí nhi lai, khách phương nhất định khả dĩ đại thắng. Hựu thí như thiên trùng tinh gia kiền lục cung, thì gian vi trung thu, tây bắc phương hữu nùng trọng đích bạch sắc vân khí, khách phương nhất định hội đại bại.

Dụng kì môn, thủ tiên yếu phân thanh chủ khách, định cục xuất lai chi hậu, khán tương ứng đích phương vị thị lợi phương hoàn thị lợi khách, như quả giá cá thì gian giá cá phương vị lợi chủ, ngã phương tựu yếu tố”Chủ” , án binh bất động; như quả thử thì thử phương lợi khách, ngã phương tựu yếu tố”Khách” , thải thủ chủ động.

Trạm đáo tố chủ đích lập tràng thượng lai phán đoạn cát hung, như quả khách sinh chủ, mĩ mãn xưng ý, hội đại hữu thu ích. Như quả chủ sinh khách, tựu hội hữu háo tán, sự tình trì duyên nan thành.

Chủ khách bỉ hòa, hành tàng giai toại. Như quả thị khách khắc chủ, bách sự thất bại nan thành, cầu cát phản nhi chiêu hung. Như quả thị chủ khắc khách, hứa đa sự tình dã hội thị nhất tràng không hỉ.

Dĩ phóng nhân vi lệ, định cục chi hậu dĩ sở hành chi phương đích bàn vi sở phóng chi nhân, thử cung thiên bàn chi tinh vi cầu phóng giả. Như quả thiên đích nhị bàn bỉ hòa ( như thiên phụ lâm chấn tam cung ), tất nhiên năng kiến đáo thử nhân, giả như giá nhất cung hựu đắc kì đắc môn, bất đãn năng bị tiếp kiến, nhi thả hội thụ đáo nhiệt tình chiêu đãi. Như quả đích bàn cung khắc thiên bàn tinh, đích bàn vi chấn tam cung, thiên bàn vi nhuế, cầm, nhâm, hoặc đích bàn thiên kiền khắc thiên bàn thiên kiền, hoặc đích bàn đích chi vi thiên bàn đích mộ khố, tựu thị giá cá nhân tuy tại, đãn thị bất nguyện tiếp kiến. Như quả đích bàn đích chi nã nhật thần lai thuyết lạc nhập không vong, tựu thị thử nhân đích xác bất tại, đương nhiên dã bất khả năng kiến đáo.

Tái như hữu nhân ước liễu thì gian yếu lai phóng nhĩ, án ước định thì gian dĩ kì môn lai trắc chiêm. Hoàn thành định cục hậu, sở lai phương vị thiên bàn chi tinh vi lai nhân, vi khách; đích bàn vi chủ, vi nhĩ tự kỷ. Như quả hợp cát môn, thiên bàn tinh sinh đích bàn tinh, thử nhân lai đối nhĩ hữu bì ích, khả dĩ tiếp kiến. Như quả thiên bàn tinh khắc đích bàn tinh, tái ngộ hung môn hung cách, tắc thử nhân bất khả kiến.

Trừ liễu giải cát hung cách, học giả hoàn nhu liễu giải [ thập kiền khắc ứng ca quyết ]:

Thập kiền khắc ứng ca quyết —- nguyên trứ giả chư cát lượng, thích ý nhân: tử vũ chân nhân.

Truyện thống thuật sổ tam thức trung, lục nhâm, độn giáp bố cục, giai mô nghĩ thiên đích chi toàn chuyển. Lục nhâm trọng đích chi, độn giáp trọng thiên kiền. Yếu chi, độn giáp đích bàn chi thiên kiền, phụ vu đích chi trinh tĩnh giả dã; thiên bàn chi thiên kiền, huyền vu thiên chi hành kiện giả dã. Thiên đích giao cảm, biến hóa sinh yên; thập kiền tế hội, khắc ứng hiện yên. Phụ dĩ bát môn, cửu tinh, bát thần, khả tác nhân ngã, vật ngã, sự ngã chi luận, khả khuy thái cực, âm dương, tam tài chi đạo. Cố tập độn giáp giả, mạc bất trọng thập kiền chi khắc ứng. Duy kì thuyết phân tạp, pha nan kí ức. Hoài dư do thị vu sổ niên tiền ước kì yếu nhi soạn ca quyết. Hiện bất sủy giản lậu, hiến vu đồng hảo, hoặc hữu trợ vu kí tụng vu vạn nhất, tịnh thỉnh cao minh chính chi.

Phục ngâm mậu gia mậu, chư sự nan hành tĩnh tự xử.

Thanh long hòa hội mậu gia ất, tùy môn đoạn hung cát.

Thanh long phản thủ mậu gia bính, mưu sự đa cát lợi, bại nhân bách mộ hình.

Thanh long diệu danh mậu gia đinh, thượng quý khả kiến lợi công danh, bách mộ nãi chiêu thị phi nhân.

Quý nhân nhập ngục mậu gia kỷ, công tư giai bất cát.

Trị phù phi cung mậu gia canh, cát nan hung canh tăng, mạc vấn tài bệnh, dịch đích an thân.

Thanh long chiết túc mậu gia tân, cát môn mưu sự hung môn háo, túc tật chiết thương tu tiểu tâm.

Long nhập thiên lao mậu gia nhâm, âm dương chi sự giai nan thành.

Thanh long hoa cái mậu gia quý, cát môn chiêu cát hung môn hối.

Âm hại dương môn ất gia mậu, âm nhân sự lợi, hung bách môn vô trợ.

Nhật kì phục ngâm ất gia ất, thả an phân thủ kỷ.

Kì nghi thuận toại ất gia bính, tinh cát quan thăng tấn, phu thê phản mục kiến hung tinh.

Kì nghi tương tá ất gia đinh, tối lợi văn khảo bách sự hưng.

Nhật kì nhập mộ ất gia kỷ, môn hung sự hung, khai sinh độn đích.

Nhật kì bị hình ất gia canh, phu thê dị mộng sản tụng tranh.

Thanh long đào tẩu ất gia tân, nhân vong tài phá nô quải đái, lục súc giai thương nữ đào nhân.

Nhật kì nhập đích ất gia nhâm, tôn ti bội loạn quan phi khởi, hữu nhân mưu hại tu tiểu tâm.

Kì phùng la võng ất gia quý, độn tu tị ách nhạc vô vi.

Phi điểu điệt huyệt bính gia mậu, bách sự khả hành thông thiên lộ.

Nhật nguyệt tịnh hành bính gia ất, công thành tư tựu giai vi cát.

Nguyệt kì bội sư bính gia bính, văn thư bức bách háo thất tịnh.

Nguyệt kì chu tước bính gia đinh, quý nhân văn lợi phàm an tĩnh, cát môn thiên độn hành.

Hỏa bội nhập hình bính gia kỷ, tù nhân hình trượng văn bất lợi, cát hung hướng môn kì.

Huỳnh nhập thái bạch bính gia canh, môn hộ phá bại tặc háo thất, sự nghiệp hung vô thành.

Nguyệt kì ngộ hợp bính gia tân, mưu sự năng thành bệnh bất hưng.

Hỏa nhập thiên la bính gia nhâm, vi khách bất lợi thị phi thành.

Hoa cái bội sư bính gia quý, âm nhân hại sự họa luy luy.

Thanh long chuyển quang đinh gia mậu, quan nhân thăng thiên thường nhân túc.

Ngọc nữ kì sinh đinh gia ất, quý nhân tấn tước thăng quan, thường nhân tài bạch hôn hỉ.

Tinh tùy nguyệt chuyển đinh gia bính, quý nhân việt cấp cao thăng, thường nhân phòng bi tu nhẫn.

Kì nhập thái âm đinh gia đinh, văn chứng tức chí giai tòng tâm.

Hỏa nhập câu trần đinh gia kỷ, gian tư cừu oán nữ nhân khởi.

Ngọc nữ hình sát đinh gia canh, hành nhân tất quy cách âm tấn.

Chu tước nhập ngục đinh gia tân, tội nhân thích tù quan tao sân.

Ngũ thần hỗ hợp đinh gia nhâm, quý nhân ân chiếu ngục tụng bình, dâm đãng hợp hôn thành.

Chu tước đầu giang đinh gia quý, âm tín trầm nịch, văn thiệt quan phi.

Khuyển ngộ thanh long kỷ gia mậu, cát môn kiến hỉ hung uổng độ.

Đích hộ phùng tinh kỷ gia ất, độn tích tàng hình lợi.

Hỏa bội đích hộ kỷ gia bính, nam oan dĩ hại nữ gian dâm.

Chu tước nhập mộ kỷ gia đinh, văn thư từ tụng khúc hậu bình.

Đích hộ phùng quỷ kỷ gia kỷ, bệnh hiểm mưu vi chư hung khởi.

Hình cách phản danh kỷ gia canh, mưu hại luận âm tinh, từ tụng khách vô thành.

Du hồn nhập mộ kỷ gia tân, âm tà quỷ mị khởi vô kinh.

Đích võng cao trương kỷ gia nhâm, giảo đồng dật nữ, thương sát gian tình.

Đích hình huyền vũ kỷ gia quý, tù ngục từ tụng bệnh thùy nguy.

Thiên ất phục cung canh gia mậu, mưu vi đại hung sổ.

Thái bạch phùng tinh canh gia ất, tiến hung thối thì cát.

Thái bạch nhập huỳnh canh gia bính, tặc lai khách tiến chủ phá ngân.

Đình đình chi cách canh gia đinh, tư nặc ái muội quan phi nhân, tùy môn luận khuy doanh.

Quan phù hình cách canh gia kỷ, quan tụng lao ngục canh hung hĩ.

Chiến cách canh gia canh, đồng sài trở ngữ quan tai hoành.

Kiền cách canh gia tân, cầu tài đại hung mạc viễn hành.

Thượng cách canh gia nhâm, viễn hành phòng thất lộ, nam nữ cách thương tham.

Đại cách canh gia quý, xa họa quan phi, sinh dục lưỡng thương bi.

Khốn long bị thương tân gia mậu, quan ti phá tài, phòng tai tĩnh xử.

Bạch hổ xương cuồng tân gia ất, viễn hành đa tai nhân vong bại, hôn tán nhân nam khởi.

Kiền hợp bội sư tân gia bính, tùy môn tựu sự, quan phi tài vi dẫn.

Ngục thần đắc kì tân gia đinh, tù phùng thiên xá lợi bội doanh.

Nhập ngục tự hình tân gia kỷ, nô bộc bối chủ tụng nan lí.

Bạch hổ xuất lực tân gia canh, chủ khách tương tàn huyết tiên thân.

Phục ngâm thiên đình tân gia tân, công phế tư tựu, tụng ngục tự chiêu hình.

Hung xà nhập ngục tân gia nhâm, lưỡng nam tranh nữ, ngục tụng bất tức khách tao sân.

Thiên lao hoa cái tân gia quý, ngộ nhập thiên võng động chỉ khuy.

Tiểu xà hóa long nhâm gia mậu, nam nhân phát đạt, nữ vi sản phụ.

Tiểu xà đắc thế nhâm gia ất, nữ nhu nam kiện, lộc mã quang hoa dựng sinh tử.

Thủy xà nhập hỏa nhâm gia bính, quan tai hình cấm thì nan đình.

Kiền hợp xà hình nhâm gia đinh, văn thư khiên liên quý nhân hành, nam cát nữ hung ngâm.

Phản ngâm xà hình nhâm gia kỷ, tụng bại họa tương li, thuận thủ hoặc khả cát.

Thái bạch cầm xà nhâm gia canh, hình ngục công bình phẩu tà chính.

Đằng xà tương triền nhâm gia tân, mưu vọng nhân khi man, cát môn bất an ninh.

Xà nhập đích la nhâm gia nhâm, ngoại nhân triền nhiễu nội sự oanh, môn tinh cát miễn thân.

Ấu nữ gian dâm nhâm gia quý, gia xú ngoại dương, môn cát tinh hung phúc phản hối.

Thiên ất hội hợp quý gia mậu, cát môn tài hôn hỉ, hung bách họa phi cố.

Hoa triếp phùng tinh quý gia ất, phàm bình quý lộc môn đoạn cát.

Hoa cái bội sư quý gia bính, quý tiện bất lợi thượng nhân hành.

Đằng xà yêu kiểu quý gia đinh, văn thư quan ti hỏa bất đình.

Hoa cái đích hộ quý gia kỷ, thiên nghi tị ách, âm tín cách nam nữ.

Thái bạch nhập võng quý gia canh, bạo lực tranh tụng tội tự thừa.

Võng cái thiên lao quý gia tân, quan ti bại tố tử tội hình, vấn bệnh thính bi ngâm.

Phục kiến đằng xà quý gia nhâm, giá thú trọng hôn, hậu giá vô tử tống chung thân.

Thiên võng tứ trương quý gia quý, hành nhân thất bạn bệnh tụng hối.

 

 

以動靜來說,動者為客,靜者為主。 以動的先後來說,先動為客,後動為主。

以態度而論,積極主動為客,消極被動固守為主。譬如甲去尋人、訪人、選將、招兵買馬,則甲為客,他人、對方為主;人來尋我,他為客,我為主。拿打仗來說,出擊進攻是客,防守的是主;攻打討伐一個地方,被打的城市、據點、部隊就是主

以活盤來說,開盤為客,地盤為主。天盤宮代表客,地盤宮代表主。 究竟是利客還是利主,要看具體的時干、具體的格,並用五行生剋來衡量天盤地盤的五行生剋關係。

如甲、乙、丙、丁、戊五陽時利以為客,打仗宜發動進攻,搖旗擊鼓耀武揚威;日常生活中宜遠行、求財、上任、遷徙、嫁娶、起造,百事皆吉。己、庚、辛、壬、癸五陰時利以為主,軍事上應按兵不動,深藏不出;日常生活中百事不宜,不要有所動作,所以《煙波釣叟歌》說:「若見三奇在五陽,偏宜為客自高強,忽然逢著五陰位,又宜為主好裁詳。」又如「白虎猖狂」、「騰蛇夭矯」都不利為主,利以為客;又如伏吟格就應按兵不動,使敵人進入自己的包圍圈而後動,這也是為主。「青龍逃走」也是凶格,但卻是為主者不害,應當為主後動,主動出擊必然大敗。

以活盤來說,如天英加坎宮,宮剋星,水克火,水為主,故利主。天蓬加坤、艮宮,天任加震、巽宮,都是宮剋星而利主。如果是天蓬加離九宮,天心、天柱加離三、巽四宮,天任、天禽加坎一宮,天沖、天輔加坤二、艮八宮,天英加干六、兌七宮,均為星克宮,都是利客。

同時,還要聯繫到時間和克應景象。如果恰值與所利之方五行相同的月日(利主,值主方五行月日;利客,值客方五行月日),又有相應的顏色的雲氣從相應的方位流來,所利的一方就可以大勝。例如天蓬星加離九宮,恰值時間是十一月亥日,北方有黑色雲氣而來,客方一定可以大勝。又譬如天沖星加干六宮,時間為中秋,西北方有濃重的白色雲氣,客方一定會大敗。

用奇門,首先要分清主客,定局出來之後,看相應的方位是利方還是利客,如果這個時間這個方位利主,我方就要做「主」,按兵不動;如果此時此方利客,我方就要做「客」,採取主動。

站到做主的立場上來判斷吉凶,如果客生主,美滿稱意,會大有收益。如果主生客,就會有耗散,事情遲延難成。

主客比和,行藏皆遂。如果是客克主,百事失敗難成,求吉反而招凶。如果是主克客,許多事情也會是一場空喜。

以訪人為例,定局之後以所行之方地盤為所訪之人,此宮天盤之星為求訪者。如果天地二盤比和(如天輔臨震三宮),必然能見到此人,假如這一宮又得奇得門,不但能被接見,而且會受到熱情招待。如果地盤宮克天盤星,地盤為震三宮,天盤為芮、禽、任,或地盤天干克天盤天干,或地盤地支為天盤的墓庫,就是這個人雖在,但是不願接見。如果地盤地支拿日辰來說落入空亡,就是此人的確不在,當然也不可能見到。

再如有人約了時間要來訪你,按約定時間以奇門來測占。完成定局後,所來方位天盤之星為來人,為客;地盤為主,為你自己。如果合吉門,天盤星生地盤星,此人來對你有裨益,可以接見。如果天盤星克地盤星,再遇凶門凶格,則此人不可見。

除了解吉凶格,學者還需了解[十干克應歌決]:

十干克應歌決—-原著者諸葛亮,釋意人: 紫武真人。

傳統術數三式中,六壬、遁甲布局,皆摹擬天地之旋轉。六壬重地支,遁甲重天干。要之,遁甲地盤之天干,附於地之貞靜者也;天盤之天干,懸於天之行健者也。天地交感,變化生焉;十干際會,克應現焉。輔以八門、九星、八神,可作人我、物我、事我之論,可窺太極、陰陽、三才之道。故習遁甲者,莫不重十干之克應。惟其說紛雜,頗難記憶。懷予由是於數年前約其要而撰歌訣。現不揣簡陋,獻於同好,或有助於記誦於萬一,並請高明正之。

伏吟戊加戊,諸事難行靜自處。

青龍和會戊加乙,隨門斷凶吉。

青龍返首戊加丙,謀事多吉利,敗因迫墓刑。

青龍耀名戊加丁,上貴可見利功名,迫墓乃招是非因。

貴人入獄戊加己,公私皆不吉。

值符飛宮戊加庚,吉難凶更增,莫問財病,易地安身。

青龍折足戊加辛,吉門謀事凶門耗,足疾折傷須小心。

龍入天牢戊加壬,陰陽之事皆難成。

青龍華蓋戊加癸,吉門招吉凶門悔。

陰害陽門乙加戊,陰人事利,凶迫門無助。

日奇伏吟乙加乙,且安分守己。

奇儀順遂乙加丙,星吉官升晉,夫妻反目見凶星。

奇儀相佐乙加丁,最利文考百事興。

日奇入墓乙加己,門凶事凶,開生遁地。

日奇被刑乙加庚,夫妻異夢產訟爭。

青龍逃走乙加辛,人亡財破奴拐帶,六畜皆傷女逃姻。

日奇入地乙加壬,尊卑悖亂官非起,有人謀害須小心。

奇逢羅網乙加癸,遁修避厄樂無為。

飛鳥跌穴丙加戊,百事可行通天路。

日月並行丙加乙,公成私就皆為吉。

月奇悖師丙加丙,文書逼迫耗失並。

月奇朱雀丙加丁,貴人文利凡安靜,吉門天遁行。

火悖入刑丙加己,囚人刑杖文不利,吉凶向門祈。

熒入太白丙加庚,門戶破敗賊耗失,事業凶無成。

月奇遇合丙加辛,謀事能成病不興。

火入天羅丙加壬,為客不利是非城。

華蓋悖師丙加癸,陰人害事禍累累。

青龍轉光丁加戊,官人升遷常人足。

玉女奇生丁加乙,貴人晉爵升官,常人財帛婚喜。

星隨月轉丁加丙,貴人越級高升,常人防悲須忍。

奇入太陰丁加丁,文證即至皆從心。

火入勾陳丁加己,奸私仇怨女人起。

玉女刑殺丁加庚,行人必歸隔音訊。

朱雀入獄丁加辛,罪人釋囚官遭嗔。

五神互合丁加壬,貴人恩詔獄訟平,淫蕩合婚成。

朱雀投江丁加癸,音信沈溺,文舌官非。

犬遇青龍己加戊,吉門見喜凶枉度。

地戶逢星己加乙,遁跡藏形利。

火悖地戶己加丙,男冤以害女姦淫。

朱雀入墓己加丁,文書詞訟曲後平。

地戶逢鬼己加己,病險謀為諸凶起。

刑格返名己加庚,謀害論陰星,詞訟客無成。

遊魂入墓己加辛,陰邪鬼魅豈無驚。

地網高張己加壬,狡童佚女,傷殺姦情。

地刑玄武己加癸,囚獄詞訟病垂危。

天乙伏宮庚加戊,謀為大凶數。

太白逢星庚加乙,進凶退時吉。

太白入熒庚加丙,賊來客進主破銀。

亭亭之格庚加丁,私匿曖昧官非因,隨門論虧盈。

官符刑格庚加己,官訟牢獄更凶矣。

戰格庚加庚,同儕齟齬官災橫。

干格庚加辛,求財大凶莫遠行。

上格庚加壬,遠行防失路,男女隔商參。

大格庚加癸,車禍官非,生育兩傷悲。

困龍被傷辛加戊,官司破財,防災靜處。

白虎猖狂辛加乙,遠行多災人亡敗,婚散因男起。

干合悖師辛加丙,隨門就事,官非財為引。

獄神得奇辛加丁,囚逢天赦利倍盈。

入獄自刑辛加己,奴僕背主訟難理。

白虎出力辛加庚,主客相殘血濺身。

伏吟天庭辛加辛,公廢私就,訟獄自招刑。

凶蛇入獄辛加壬,兩男爭女,獄訟不息客遭嗔。

天牢華蓋辛加癸,誤入天網動止虧。

小蛇化龍壬加戊,男人發達,女為產婦。

小蛇得勢壬加乙,女柔男健,祿馬光華孕生子。

水蛇入火壬加丙,官災刑禁時難停。

干合蛇刑壬加丁,文書牽連貴人行,男吉女凶吟。

反吟蛇刑壬加己,訟敗禍將罹,順守或可吉。

太白擒蛇壬加庚,刑獄公平剖邪正。

騰蛇相纏壬加辛,謀望人欺瞞,吉門不安寧。

蛇入地羅壬加壬,外人纏繞內事縈,門星吉免身。

幼女姦淫壬加癸,家醜外揚,門吉星凶福反悔。

天乙會合癸加戊,吉門財婚喜,凶迫禍非顧。

華輒逢星癸加乙,凡平貴祿門斷吉。

華蓋悖師癸加丙,貴賤不利上人行。

騰蛇夭矯癸加丁,文書官司火不停。

華蓋地戶癸加己,偏宜避厄,音信隔男女。

太白入網癸加庚,暴力爭訟罪自承。

網蓋天牢癸加辛,官司敗訴死罪刑,問病聽悲吟。

復見騰蛇癸加壬,嫁娶重婚,後嫁無子送終身。

天網四張癸加癸,行人失伴病訟悔。

【注】訣中「甲」、「戊」同斷。

Chia sẻ.

Bình luận