Kỳ Môn thập can khắc ứng quyết – phần 1

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Kỳ Môn thập can khắc ứng quyết

十干克應訣釋譯

這裡講的是十千克應,即天盤天干加地盤天千所構戊的格以及此格所主吉凶情況。具體內容如下:

Giá lí giảng địa thị thập thiên khắc ứng, tức thiên bàn thiên kiền gia địa bàn thiên thiên sở cấu mậu địa cách dĩ cập thử cách sở chủ cát hung tình huống. Cụ thể nội dung như hạ:

天盤六甲同於地盤六戊,如果天盤六戊加地盤六戊,稱為反吟格,無論什麼事,只要隱閉靜守,就大吉大利。天盤六戊加地盤六乙,稱為青龍合靈格,此時遇吉門則吉,遇凶則凶。

天盤六戊加地盤六丙,稱為青龍反首,只要做便大吉大利,但若逢墓迫擊刑,則會吉事變戊凶事。

天盤六戊加地盤六丁,稱為青龍耀明,只要謁見貴人求取名位,都吉利,但若逢墓迫,則會招惹是非。

天盤六戊加地盤六己,稱為貴人入獄,無論干公事私事,都不利。

天盤六戊加加地盤六庚,稱為直符飛宮,遇此,吉事不吉,凶事更凶。

天盤六戊加地盤六辛,稱為青龍折足,若逢吉門則有人來助,尚可有所作為;若見凶門,主招災失財和腳患疾病。

天盤六戊加地盤六壬,稱為青龍入天牢,無論對於男人女人都不利。

天盤六戊加地盤六癸,稱為青龍華蓋,則會增旺福運,但門多凶乖。

天盤六乙加地盤六戊,稱為利利陰害陽,門逢凶迫,財破人傷。

天盤六乙加地盤六乙,稱為日奇伏吟,不宜謁見貴人求取名位,只可安分守身。天盤六乙加地盤六丙,稱為奇儀順遂,此時遇吉星可以升官進職,遇凶星則夫妻分離。

天盤六乙加地盤六丁,稱為奇儀相佐,傳送書信公文吉利,百事可做。

天盤六乙加地盤六己。稱為日奇入霧,前程不明,得凶門必凶,得吉門為地遁。

天盤六乙加地盤六庚,稱為日奇被刑,打官司破財,夫妻各懷私心。天盤六乙加地盤六辛,稱為青龍逃走,奴僕盜竊主家錢財,六畜皆傷。

天盤六乙加地盤六壬,稱為日奇入地,尊卑顛倒,要吃官司。

天盤六己加地盤六癸,稱為華蓋逢星官,宜於隱居修道,不露形跡,躲災避難,如此則吉。

天盤六丙加地盤六戊,稱為飛鳥跌穴,無論幹什麼事都清楚明白。

天盤六丙加地盤六乙,稱為日月並明,無論做公事私事都吉。

天盤六丙加地盤六乙,稱為月午悖師,主遭書信公文逼迫,財產破耗丟失。

天盤六丙加地盤六丁,稱為月奇未雀,有貴人文書到來,吉利,若是普通人則生活平靜,得三奇門為天循。

天盤六乙加地盤六已,稱為大悖入刑,坐監牢、被杖責,書信公文不能傳遞,得吉門則吉,得凶門則轉吉為凶。

天盤六乙加地盤六庚,稱為熒入太白,主遭家庭破敗,盜賊倫竊,財產損失。

天盤六乙加地盤六辛,稱為謀事就戊,病人遇之不凶。

天盤六乙加地盤六壬,稱為火入天羅,主作客不利,是非頗多。

天盤六乙加地盤六癸,稱為華蓋悖師,女人壞事,災禍較多。

天盤六丁加地盤六戊,稱為青龍轉光,當官的會升官,老百姓有威昌盛。

天盤六丁加地盤六乙,稱為人遁吉格,當官的加官進爵,老百姓有婚姻發財之喜。

天盤六丁加地盤六丙,稱為星隨月轉,當官的會越級高升,老百姓則會樂中生悲。

天盤六丁加地盤六丁,稱為奇入太陰,主書信公文很快送到,喜事遂心。

天盤六丁加地盤六已,稱為火入勾陳,有奸及冤讎,事端由女人引起。

天盤六丁加地盤六庚,稱為月日時格,文書不通,外出的必定返回家門。

天盤六丁加地盤六辛,稱為朱雀投獄,罪人被釋放,當官的卻失去官位。

天盤六丁加地盤六壬,稱為五神互合,貴人有朝廷下詔升賞之恩遇,打官司會得到公平處理。

天盤六丁加地盤六癸,稱為朱雀投江,各種是非都會消失,但音信長期不通。

天盤六己加地盤六戊,稱為犬遇青龍,若見吉門,萬事如意,上等人有喜事,若遇凶門,枉費心機。

天盤六己加地盤六乙,稱為墓神不明,地戶見天蓬星。宜隱匿不出,逃走則有利。

天盤六己加地盤六丙,稱為火悖地戶,男人冤冤相害,女人必定淫亂不堪。

天盤六己加地盤六丁,稱為未雀入墓,要吃官司,先受冤枉後得昭雪。

天盤六已加地盤六己,稱為地戶逢鬼,病者必死,事事不如意。

天盤六己加地盤六庚,稱為利格返名,打官司先動手者不利,陰星有謀害情。

天盤六乙加地盤六辛,稱為遊魂入墓,地位高的人遇到鬼怪,地位低的人先從中破壞。

天盤六己加地盤六壬,稱為地網高張,遇狡童淫女,有姦情傷殺之事。

天盤六己加地盤六癸,稱為地刑玄武,無論男女都會疾病垂危,吃官司並有坐牢之災。

天盤六度加地盤六戊,稱為太白天乙伏宮,什麼麼事也不可干,是凶格。

天盤六庚加地盤六乙,稱為太白蓬星,退則吉,進則凶。

天盤六庚加地盤六丙,稱為太白入熒,竊賊必來,作客方會進利,為主方則破財。

天盤六庚加地盤六丁,稱為亭亭之格,由於男女私情起官司,見吉門則有救。

天盤六庚加地盤六己,稱為刑格,吃官司,受重刑。

天盤六庚加地盤六庚,稱為太白同宮,有官災橫禍,兄弟遭雷攻。

天盤六庚加地盤六辛,稱為白虎干格,如果遠行,會車毀馬死。

天盤六庚加地盤六壬,稱為上格,遠行迷路,子女音信難通。

天盤六庚加加地盤六癸,稱為欠格,行人一到官司就結束,生孩子母子都受傷害,大凶。

Thiên bàn lục giáp đồng vu địa bàn lục mậu, như quả thiên bàn lục mậu gia địa bàn lục mậu, xưng vi phản ngâm cách, vô luận thập ma sự, chích yếu ẩn bế tĩnh thủ, tựu đại cát đại lợi. Thiên bàn lục mậu gia địa bàn lục ất, xưng vi thanh long hợp linh cách, thử thì ngộ cát môn tắc cát, ngộ hung tắc hung.

Thiên bàn lục mậu gia địa bàn lục bính, xưng vi thanh long phản thủ, chích yếu tố tiện đại cát đại lợi, đãn nhược phùng mộ bách kích hình, tắc hội cát sự biến mậu hung sự.

Thiên bàn lục mậu gia địa bàn lục đinh, xưng vi thanh long diệu minh, chích yếu yết kiến quý nhân cầu thủ danh vị, đô cát lợi, đãn nhược phùng mộ bách, tắc hội chiêu nhạ thị phi.

Thiên bàn lục mậu gia địa bàn lục kỷ, xưng vi quý nhân nhập ngục, vô luận kiền công sự tư sự, đô bất lợi.

Thiên bàn lục mậu gia gia địa bàn lục canh, xưng vi trực phù phi cung, ngộ thử, cát sự bất cát, hung sự canh hung.

Thiên bàn lục mậu gia địa bàn lục tân, xưng vi thanh long chiết túc, nhược phùng cát môn tắc hữu nhân lai trợ, thượng khả hữu sở tác vi; nhược kiến hung môn, chủ chiêu tai thất tài hòa cước hoạn tật bệnh.

Thiên bàn lục mậu gia địa bàn lục nhâm, xưng vi thanh long nhập thiên lao, vô luận đối vu nam nhân nữ nhân đô bất lợi.

Thiên bàn lục mậu gia địa bàn lục quý, xưng vi thanh long hoa cái, tắc hội tăng vượng phúc vận, đãn môn đa hung quai.

Thiên bàn lục ất gia địa bàn lục mậu, xưng vi lợi lợi âm hại dương, môn phùng hung bách, tài phá nhân thương.

Thiên bàn lục ất gia địa bàn lục ất, xưng vi nhật kì phục ngâm, bất nghi yết kiến quý nhân cầu thủ danh vị, chích khả an phân thủ thân. Thiên bàn lục ất gia địa bàn lục bính, xưng vi kì nghi thuận toại, thử thì ngộ cát tinh khả dĩ thăng quan tiến chức, ngộ hung tinh tắc phu thê phân li.

Thiên bàn lục ất gia địa bàn lục đinh, xưng vi kì nghi tương tá, truyện tống thư tín công văn cát lợi, bách sự khả tố.

Thiên bàn lục ất gia địa bàn lục kỷ. Xưng vi nhật kì nhập vụ, tiền trình bất minh, đắc hung môn tất hung, đắc cát môn vi địa độn.

Thiên bàn lục ất gia địa bàn lục canh, xưng vi nhật kì bị hình, đả quan ti phá tài, phu thê các hoài tư tâm. Thiên bàn lục ất gia địa bàn lục tân, xưng vi thanh long đào tẩu, nô bộc đạo thiết chủ gia tiền tài, lục súc giai thương.

Thiên bàn lục ất gia địa bàn lục nhâm, xưng vi nhật kì nhập địa, tôn ti điên đảo, yếu cật quan ti.

Thiên bàn lục kỷ gia địa bàn lục quý, xưng vi hoa cái phùng tinh quan, nghi vu ẩn cư tu đạo, bất lộ hình tích, đóa tai tị nan, như thử tắc cát.

          Thiên bàn lục bính gia địa bàn lục mậu, xưng vi phi điểu điệt huyệt, vô luận cán thập ma sự đô thanh sở minh bạch.

Thiên bàn lục bính gia địa bàn lục ất, xưng vi nhật nguyệt tịnh minh, vô luận tố công sự tư sự đô cát.

Thiên bàn lục bính gia địa bàn lục ất, xưng vi nguyệt ngọ bội sư, chủ tao thư tín công văn bức bách, tài sản phá háo đâu thất.

Thiên bàn lục bính gia địa bàn lục đinh, xưng vi nguyệt kì vị tước, hữu quý nhân văn thư đáo lai, cát lợi, nhược thị phổ thông nhân tắc sinh hoạt bình tĩnh, đắc tam kì môn vi thiên tuần.

Thiên bàn lục ất gia địa bàn lục dĩ, xưng vi đại bội nhập hình, tọa giam lao, bị trượng trách, thư tín công văn bất năng truyện đệ, đắc cát môn tắc cát, đắc hung môn tắc chuyển cát vi hung.

Thiên bàn lục ất gia địa bàn lục canh, xưng vi huỳnh nhập thái bạch, chủ tao gia đình phá bại, đạo tặc luân thiết, tài sản tổn thất.

Thiên bàn lục ất gia địa bàn lục tân, xưng vi mưu sự tựu mậu, bệnh nhân ngộ chi bất hung.

Thiên bàn lục ất gia địa bàn lục nhâm, xưng vi hỏa nhập thiên la, chủ tác khách bất lợi, thị phi pha đa.

Thiên bàn lục ất gia địa bàn lục quý, xưng vi hoa cái bội sư, nữ nhân hoại sự, tai họa giác đa.

        Thiên bàn lục đinh gia địa bàn lục mậu, xưng vi thanh long chuyển quang, đương quan địa hội thăng quan, lão bách tính hữu uy xương thịnh.

Thiên bàn lục đinh gia địa bàn lục ất, xưng vi nhân độn cát cách, đương quan địa gia quan tiến tước, lão bách tính hữu hôn nhân phát tài chi hỉ.

Thiên bàn lục đinh gia địa bàn lục bính, xưng vi tinh tùy nguyệt chuyển, đương quan địa hội việt cấp cao thăng, lão bách tính tắc hội nhạc trung sinh bi.

Thiên bàn lục đinh gia địa bàn lục đinh, xưng vi kì nhập thái âm, chủ thư tín công văn ngận khoái tống đáo, hỉ sự toại tâm.

Thiên bàn lục đinh gia địa bàn lục dĩ, xưng vi hỏa nhập câu trần, hữu gian cập oan thù, sự đoan do nữ nhân dẫn khởi.

Thiên bàn lục đinh gia địa bàn lục canh, xưng vi nguyệt nhật thì cách, văn thư bất thông, ngoại xuất địa tất định phản hồi gia môn.

Thiên bàn lục đinh gia địa bàn lục tân, xưng vi chu tước đầu ngục, tội nhân bị thích phóng, đương quan địa khước thất khứ quan vị.

Thiên bàn lục đinh gia địa bàn lục nhâm, xưng vi ngũ thần hỗ hợp, quý nhân hữu triêu đình hạ chiếu thăng thưởng chi ân ngộ, đả quan ti hội đắc đáo công bình xử lí.

Thiên bàn lục đinh gia địa bàn lục quý, xưng vi chu tước đầu giang, các chủng thị phi đô hội tiêu thất, đãn âm tín trường kì bất thông.

  Thiên bàn lục kỷ gia địa bàn lục mậu, xưng vi khuyển ngộ thanh long, nhược kiến cát môn, vạn sự như ý, thượng đẳng nhân hữu hỉ sự, nhược ngộ hung môn, uổng phí tâm ki.

Thiên bàn lục kỷ gia địa bàn lục ất, xưng vi mộ thần bất minh, địa hộ kiến thiên bồng tinh. Nghi ẩn nặc bất xuất, đào tẩu tắc hữu lợi.

Thiên bàn lục kỷ gia địa bàn lục bính, xưng vi hỏa bội địa hộ, nam nhân oan oan tương hại, nữ nhân tất định dâm loạn bất kham.

Thiên bàn lục kỷ gia địa bàn lục đinh, xưng vi vị tước nhập mộ, yếu cật quan ti, tiên thụ oan uổng hậu đắc chiêu tuyết.

Thiên bàn lục dĩ gia địa bàn lục kỷ, xưng vi địa hộ phùng quỷ, bệnh giả tất tử, sự sự bất như ý.

Thiên bàn lục kỷ gia địa bàn lục canh, xưng vi lợi cách phản danh, đả quan ti tiên động thủ giả bất lợi, âm tinh hữu mưu hại tình.

Thiên bàn lục ất gia địa bàn lục tân, xưng vi du hồn nhập mộ, địa vị cao địa nhân ngộ đáo quỷ quái, địa vị đê địa nhân tiên tòng trung phá hoại.

Thiên bàn lục kỷ gia địa bàn lục nhâm, xưng vi địa võng cao trương, ngộ giảo đồng dâm nữ, hữu gian tình thương sát chi sự.

Thiên bàn lục kỷ gia địa bàn lục quý, xưng vi địa hình huyền vũ, vô luận nam nữ đô hội tật bệnh thùy nguy, cật quan ti tịnh hữu tọa lao chi tai.

Thiên bàn lục độ gia địa bàn lục mậu, xưng vi thái bạch thiên ất phục cung, thập ma ma sự dã bất khả kiền, thị hung cách.

Thiên bàn lục canh gia địa bàn lục ất, xưng vi thái bạch bồng tinh, thối tắc cát, tiến tắc hung.

Thiên bàn lục canh gia địa bàn lục bính, xưng vi thái bạch nhập huỳnh, thiết tặc tất lai, tác khách phương hội tiến lợi, vi chủ phương tắc phá tài.

Thiên bàn lục canh gia địa bàn lục đinh, xưng vi đình đình chi cách, do vu nam nữ tư tình khởi quan ti, kiến cát môn tắc hữu cứu.

Thiên bàn lục canh gia địa bàn lục kỷ, xưng vi hình cách, cật quan ti, thụ trọng hình.

Thiên bàn lục canh gia địa bàn lục canh, xưng vi thái bạch đồng cung, hữu quan tai hoành họa, huynh đệ tao lôi công.

Thiên bàn lục canh gia địa bàn lục tân, xưng vi bạch hổ kiền cách, như quả viễn hành, hội xa hủy mã tử.

Thiên bàn lục canh gia địa bàn lục nhâm, xưng vi thượng cách, viễn hành mê lộ, tử nữ âm tín nan thông.

Thiên bàn lục canh gia gia địa bàn lục quý, xưng vi khiếm cách, hành nhân nhất đáo quan ti tựu kết thúc, sinh hài tử mẫu tử đô thụ thương hại, đại hung.

Chia sẻ.

Bình luận