KHOẢNG THỜI GIAN KHÁC NHAU GIỮA LỊCH VIỆT NAM VÀ LỊCH TRUNG QUỐC

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
KHOẢNG THỜI GIAN KHÁC NHAU GIỮA LỊCH VIỆT NAM VÀ LỊCH TRUNG QUỐC

KHOẢNG THỜI GIAN KHÁC NHAU GIỮA LỊCH VIỆT NAM

VÀ LỊCH TRUNG QUỐC

LỊCH DƯƠNG LỊCH VIỆT NAM LỊCH TQ CAN CHI
Ngày Tháng Năm Ngày Tháng Năm Ngày Tháng NGÀY
1 12 1986 1 11 Bính Dần 30 10 Kỷ Mão
2 12 1986 2 11 Bính Dần 1 11 Canh Thìn
3 12 1986 3 11 Bính Dần 2 11 Tân Tỵ
4 12 1986 4 11 Bính Dần 3 11 Nhâm Ngọ
5 12 1986 5 11 Bính Dần 4 11 Quý Mùi
6 12 1986 6 11 Bính Dần 5 11 Giáp Thân
7 12 1986 7 11 Bính Dần 6 11 Ất Dậu
8 12 1986 8 11 Bính Dần 7 11 Bính Tuất
9 12 1986 9 11 Bính Dần 8 11 Đinh Hợi
10 12 1986 10 11 Bính Dần 9 11 Mậu
11 12 1986 11 11 Bính Dần 10 11 Kỷ Sửu
12 12 1986 12 11 Bính Dần 11 11 Canh Dần
13 12 1986 13 11 Bính Dần 12 11 Tân Mão
14 12 1986 14 11 Bính Dần 13 11 Nhâm Thìn
15 12 1986 15 11 Bính Dần 14 11 Quý Tỵ
16 12 1986 16 11 Bính Dần 15 11 Giáp Ngọ
17 12 1986 17 11 Bính Dần 16 11 Ất Mùi
18 12 1986 18 11 Bính Dần 17 11 Bính Thân
19 12 1986 19 11 Bính Dần 18 11 Đinh Dậu
20 12 1986 20 11 Bính Dần 19 11 Mậu Tuất
21 12 1986 21 11 Bính Dần 20 11 Kỷ Hợi
22 12 1986 22 11 Bính Dần 21 11 Canh
23 12 1986 23 11 Bính Dần 22 11 Tân Sửu
24 12 1986 24 11 Bính Dần 23 11 Nhâm Dần
25 12 1986 25 11 Bính Dần 24 11 Quý Mão
26 12 1986 26 11 Bính Dần 25 11 Giáp Thìn
27 12 1986 27 11 Bính Dần 26 11 Ất Tỵ
28 12 1986 28 11 Bính Dần 27 11 Bính Ngọ
29 12 1986 29 11 Bính Dần 28 11 Đinh Mùi
30 12 1986 30 11 Bính Dần 29 11 Mậu Thân
26 7 1987 1 7 Đinh Mão 1 6n Bính
27 7 1987 2 7 Đinh Mão 2 6n Đinh Sửu
28 7 1987 3 7 Đinh Mão 3 6n Mậu Dần
29 7 1987 4 7 Đinh Mão 4 6n Kỷ Mão
30 7 1987 5 7 Đinh Mão 5 6n Canh Thìn
31 7 1987 6 7 Đinh Mão 6 6n Tân Tỵ
1 8 1987 7 7 Đinh Mão 7 6n Nhâm Ngọ
2 8 1987 8 7 Đinh Mão 8 6n Quý Mùi
3 8 1987 9 7 Đinh Mão 9 6n Giáp Thân
4 8 1987 10 7 Đinh Mão 10 6n Ất Dậu
5 8 1987 11 7 Đinh Mão 11 6n Bính Tuất
6 8 1987 12 7 Đinh Mão 12 6n Đinh Hợi
7 8 1987 13 7 Đinh Mão 13 6n Mậu
8 8 1987 14 7 Đinh Mão 14 6n Kỷ Sửu
9 8 1987 15 7 Đinh Mão 15 6n Canh Dần
10 8 1987 16 7 Đinh Mão 16 6n Tân Mão
11 8 1987 17 7 Đinh Mão 17 6n Nhâm Thìn
12 8 1987 18 7 Đinh Mão 18 6n Quý Tỵ
13 8 1987 19 7 Đinh Mão 19 6n Giáp Ngọ
14 8 1987 20 7 Đinh Mão 20 6n Ất Mùi
15 8 1987 21 7 Đinh Mão 21 6n Bính Thân
16 8 1987 22 7 Đinh Mão 22 6n Đinh Dậu
17 8 1987 23 7 Đinh Mão 23 6n Mậu Tuất
18 8 1987 24 7 Đinh Mão 24 6n Kỷ Hợi
19 8 1987 25 7 Đinh Mão 25 6n Canh
20 8 1987 26 7 Đinh Mão 26 6n Tân Sửu
21 8 1987 27 7 Đinh Mão 27 6n Nhâm Dần
22 8 1987 28 7 Đinh Mão 28 6n Quý Mão
23 8 1987 29 7 Đinh Mão 29 6n Giáp Thìn
1 8 1989 1 7 Kỷ Tỵ 30 6 Quý Tỵ
2 8 1989 2 7 Kỷ Tỵ 1 7 Giáp Ngọ
3 8 1989 3 7 Kỷ Tỵ 2 7 Ất Mùi
4 8 1989 4 7 Kỷ Tỵ 3 7 Bính Thân
5 8 1989 5 7 Kỷ Tỵ 4 7 Đinh Dậu
6 8 1989 6 7 Kỷ Tỵ 5 7 Mậu Tuất
7 8 1989 7 7 Kỷ Tỵ 6 7 Kỷ Hợi
8 8 1989 8 7 Kỷ Tỵ 7 7 Canh
9 8 1989 9 7 Kỷ Tỵ 8 7 Tân Sửu
10 8 1989 10 7 Kỷ Tỵ 9 7 Nhâm Dần
11 8 1989 11 7 Kỷ Tỵ 10 7 Quý Mão
12 8 1989 12 7 Kỷ Tỵ 11 7 Giáp Thìn
13 8 1989 13 7 Kỷ Tỵ 12 7 Ất Tỵ
14 8 1989 14 7 Kỷ Tỵ 13 7 Bính Ngọ
15 8 1989 15 7 Kỷ Tỵ 14 7 Đinh Mùi
16 8 1989 16 7 Kỷ Tỵ 15 7 Mậu Thân
17 8 1989 17 7 Kỷ Tỵ 16 7 Kỷ Dậu
18 8 1989 18 7 Kỷ Tỵ 17 7 Canh Tuất
19 8 1989 19 7 Kỷ Tỵ 18 7 Tân Hợi
20 8 1989 20 7 Kỷ Tỵ 19 7 Nhâm
21 8 1989 21 7 Kỷ Tỵ 20 7 Quý Sửu
22 8 1989 22 7 Kỷ Tỵ 21 7 Giáp Dần
23 8 1989 23 7 Kỷ Tỵ 22 7 Ất Mão
24 8 1989 24 7 Kỷ Tỵ 23 7 Bính Thìn
25 8 1989 25 7 Kỷ Tỵ 24 7 Đinh Tỵ
26 8 1989 26 7 Kỷ Tỵ 25 7 Mậu Ngọ
27 8 1989 27 7 Kỷ Tỵ 26 7 Kỷ Mùi
28 8 1989 28 7 Kỷ Tỵ 27 7 Canh Thân
29 8 1989 29 7 Kỷ Tỵ 28 7 Tân Dậu
30 8 1989 30 7 Kỷ Tỵ 29 7 Nhâm Tuất
24 9 1995 1 8n Ất Hợi 30 8 Mậu Ngọ
25 9 1995 2 8n Ất Hợi 1 8n Kỷ Mùi
26 9 1995 3 8n Ất Hợi 2 8n Canh Thân
27 9 1995 4 8n Ất Hợi 3 8n Tân Dậu
28 9 1995 5 8n Ất Hợi 4 8n Nhâm Tuất
29 9 1995 6 8n Ất Hợi 5 8n Quý Hợi
30 9 1995 7 8n Ất Hợi 6 8n Giáp
1 10 1995 8 8n Ất Hợi 7 8n Ất Sửu
2 10 1995 9 8n Ất Hợi 8 8n Bính Dần
3 10 1995 10 8n Ất Hợi 9 8n Đinh Mão
4 10 1995 11 8n Ất Hợi 10 8n Mậu Thìn
5 10 1995 12 8n Ất Hợi 11 8n Kỷ Tỵ
6 10 1995 13 8n Ất Hợi 12 8n Canh Ngọ
7 10 1995 14 8n Ất Hợi 13 8n Tân Mùi
8 10 1995 15 8n Ất Hợi 14 8n Nhâm Thân
9 10 1995 16 8n Ất Hợi 15 8n Quý Dậu
10 10 1995 17 8n Ất Hợi 16 8n Giáp Tuất
11 10 1995 18 8n Ất Hợi 17 8n Ất Hợi
12 10 1995 19 8n Ất Hợi 18 8n Bính
13 10 1995 20 8n Ất Hợi 19 8n Đinh Sửu
14 10 1995 21 8n Ất Hợi 20 8n Mậu Dần
15 10 1995 22 8n Ất Hợi 21 8n Kỷ Mão
16 10 1995 23 8n Ất Hợi 22 8n Canh Thìn
17 10 1995 24 8n Ất Hợi 23 8n Tân Tỵ
18 10 1995 25 8n Ất Hợi 24 8n Nhâm Ngọ
19 10 1995 26 8n Ất Hợi 25 8n Quý Mùi
20 10 1995 27 8n Ất Hợi 26 8n Giáp Thân
21 10 1995 28 8n Ất Hợi 27 8n Ất Dậu
22 10 1995 29 8n Ất Hợi 28 8n Bính Tuất
23 10 1995 30 8n Ất Hợi 29 8n Đinh Hợi
15 7 1996 1 6 Bính 30 5 Quý Sửu
16 7 1996 2 6 Bính 1 6 Giáp Dần
17 7 1996 3 6 Bính 2 6 Ất Mão
18 7 1996 4 6 Bính 3 6 Bính Thìn
19 7 1996 5 6 Bính 4 6 Đinh Tỵ
20 7 1996 6 6 Bính 5 6 Mậu Ngọ
21 7 1996 7 6 Bính 6 6 Kỷ Mùi
22 7 1996 8 6 Bính 7 6 Canh Thân
23 7 1996 9 6 Bính 8 6 Tân Dậu
24 7 1996 10 6 Bính 9 6 Nhâm Tuất
25 7 1996 11 6 Bính 10 6 Quý Hợi
26 7 1996 12 6 Bính 11 6 Giáp
27 7 1996 13 6 Bính 12 6 Ất Sửu
28 7 1996 14 6 Bính 13 6 Bính Dần
29 7 1996 15 6 Bính 14 6 Đinh Mão
30 7 1996 16 6 Bính 15 6 Mậu Thìn
31 7 1996 17 6 Bính 16 6 Kỷ Tỵ
1 8 1996 18 6 Bính 17 6 Canh Ngọ
2 8 1996 19 6 Bính 18 6 Tân Mùi
3 8 1996 20 6 Bính 19 6 Nhâm Thân
4 8 1996 21 6 Bính 20 6 Quý Dậu
5 8 1996 22 6 Bính 21 6 Giáp Tuất
6 8 1996 23 6 Bính 22 6 Ất Hợi
7 8 1996 24 6 Bính 23 6 Bính
8 8 1996 25 6 Bính 24 6 Đinh Sửu
9 8 1996 26 6 Bính 25 6 Mậu Dần
10 8 1996 27 6 Bính 26 6 Kỷ Mão
11 8 1996 28 6 Bính 27 6 Canh Thìn
12 8 1996 29 6 Bính 28 6 Tân Tỵ
13 8 1996 30 6 Bính 29 6 Nhâm Ngọ
10 12 1996 1 11 Bính 30 10 Tân Tỵ
11 12 1996 2 11 Bính 1 11 Nhâm Ngọ
12 12 1996 3 11 Bính 2 11 Quý Mùi
13 12 1996 4 11 Bính 3 11 Giáp Thân
14 12 1996 5 11 Bính 4 11 Ất Dậu
15 12 1996 6 11 Bính 5 11 Bính Tuất
16 12 1996 7 11 Bính 6 11 Đinh Hợi
17 12 1996 8 11 Bính 7 11 Mậu
18 12 1996 9 11 Bính 8 11 Kỷ Sửu
19 12 1996 10 11 Bính 9 11 Canh Dần
20 12 1996 11 11 Bính 10 11 Tân Mão
21 12 1996 12 11 Bính 11 11 Nhâm Thìn
22 12 1996 13 11 Bính 12 11 Quý Tỵ
23 12 1996 14 11 Bính 13 11 Giáp Ngọ
24 12 1996 15 11 Bính 14 11 Ất Mùi
25 12 1996 16 11 Bính 15 11 Bính Thân
26 12 1996 17 11 Bính 16 11 Đinh Dậu
27 12 1996 18 11 Bính 17 11 Mậu Tuất
28 12 1996 19 11 Bính 18 11 Kỷ Hợi
29 12 1996 20 11 Bính 19 11 Canh
30 12 1996 21 11 Bính 20 11 Tân Sửu
31 12 1996 22 11 Bính 21 11 Nhâm Dần
1 1 1997 23 11 Bính 22 11 Quý Mão
2 1 1997 24 11 Bính 23 11 Giáp Thìn
3 1 1997 25 11 Bính 24 11 Ất Tỵ
4 1 1997 26 11 Bính 25 11 Bính Ngọ
5 1 1997 27 11 Bính 26 11 Đinh Mùi
6 1 1997 28 11 Bính 27 11 Mậu Thân
7 1 1997 29 11 Bính 28 11 Kỷ Dậu
8 1 1997 30 11 Bính 29 11 Canh Tuất
1 10 1997 1 9 Đinh Sửu 30 8 Bính
2 10 1997 2 9 Đinh Sửu 1 9 Đinh Sửu
3 10 1997 3 9 Đinh Sửu 2 9 Mậu Dần
4 10 1997 4 9 Đinh Sửu 3 9 Kỷ Mão
5 10 1997 5 9 Đinh Sửu 4 9 Canh Thìn
6 10 1997 6 9 Đinh Sửu 5 9 Tân Tỵ
7 10 1997 7 9 Đinh Sửu 6 9 Nhâm Ngọ
8 10 1997 8 9 Đinh Sửu 7 9 Quý Mùi
9 10 1997 9 9 Đinh Sửu 8 9 Giáp Thân
10 10 1997 10 9 Đinh Sửu 9 9 Ất Dậu
11 10 1997 11 9 Đinh Sửu 10 9 Bính Tuất
12 10 1997 12 9 Đinh Sửu 11 9 Đinh Hợi
13 10 1997 13 9 Đinh Sửu 12 9 Mậu
14 10 1997 14 9 Đinh Sửu 13 9 Kỷ Sửu
15 10 1997 15 9 Đinh Sửu 14 9 Canh Dần
16 10 1997 16 9 Đinh Sửu 15 9 Tân Mão
17 10 1997 17 9 Đinh Sửu 16 9 Nhâm Thìn
18 10 1997 18 9 Đinh Sửu 17 9 Quý Tỵ
19 10 1997 19 9 Đinh Sửu 18 9 Giáp Ngọ
20 10 1997 20 9 Đinh Sửu 19 9 Ất Mùi
21 10 1997 21 9 Đinh Sửu 20 9 Bính Thân
22 10 1997 22 9 Đinh Sửu 21 9 Đinh Dậu
23 10 1997 23 9 Đinh Sửu 22 9 Mậu Tuất
24 10 1997 24 9 Đinh Sửu 23 9 Kỷ Hợi
25 10 1997 25 9 Đinh Sửu 24 9 Canh
26 10 1997 26 9 Đinh Sửu 25 9 Tân Sửu
27 10 1997 27 9 Đinh Sửu 26 9 Nhâm Dần
28 10 1997 28 9 Đinh Sửu 27 9 Quý Mão
29 10 1997 29 9 Đinh Sửu 28 9 Giáp Thìn
30 10 1997 30 9 Đinh Sửu 29 9 Ất Tỵ
29 12 1997 1 12 Đinh Sửu 30 11 Ất Tỵ
30 12 1997 2 12 Đinh Sửu 1 12 Bính Ngọ
31 12 1997 3 12 Đinh Sửu 2 12 Đinh Mùi
1 1 1998 4 12 Đinh Sửu 3 12 Mậu Thân
2 1 1998 5 12 Đinh Sửu 4 12 Kỷ Dậu
3 1 1998 6 12 Đinh Sửu 5 12 Canh Tuất
4 1 1998 7 12 Đinh Sửu 6 12 Tân Hợi
5 1 1998 8 12 Đinh Sửu 7 12 Nhâm
6 1 1998 9 12 Đinh Sửu 8 12 Quý Sửu
7 1 1998 10 12 Đinh Sửu 9 12 Giáp Dần
8 1 1998 11 12 Đinh Sửu 10 12 Ất Mão
9 1 1998 12 12 Đinh Sửu 11 12 Bính Thìn
10 1 1998 13 12 Đinh Sửu 12 12 Đinh Tỵ
11 1 1998 14 12 Đinh Sửu 13 12 Mậu Ngọ
12 1 1998 15 12 Đinh Sửu 14 12 Kỷ Mùi
13 1 1998 16 12 Đinh Sửu 15 12 Canh Thân
14 1 1998 17 12 Đinh Sửu 16 12 Tân Dậu
15 1 1998 18 12 Đinh Sửu 17 12 Nhâm Tuất
16 1 1998 19 12 Đinh Sửu 18 12 Quý Hợi
17 1 1998 20 12 Đinh Sửu 19 12 Giáp
18 1 1998 21 12 Đinh Sửu 20 12 Ất Sửu
19 1 1998 22 12 Đinh Sửu 21 12 Bính Dần
20 1 1998 23 12 Đinh Sửu 22 12 Đinh Mão
21 1 1998 24 12 Đinh Sửu 23 12 Mậu Thìn
22 1 1998 25 12 Đinh Sửu 24 12 Kỷ Tỵ
23 1 1998 26 12 Đinh Sửu 25 12 Canh Ngọ
24 1 1998 27 12 Đinh Sửu 26 12 Tân Mùi
25 1 1998 28 12 Đinh Sửu 27 12 Nhâm Thân
26 1 1998 29 12 Đinh Sửu 28 12 Quý Dậu
27 1 1998 30 12 Đinh Sửu 29 12 Giáp Tuất
25 6 2006 1 6 Bính Tuất 30 5 Ất Dậu
26 6 2006 2 6 Bính Tuất 1 6 Bính Tuất
27 6 2006 3 6 Bính Tuất 2 6 Đinh Hợi
28 6 2006 4 6 Bính Tuất 3 6 Mậu
29 6 2006 5 6 Bính Tuất 4 6 Kỷ Sửu
30 6 2006 6 6 Bính Tuất 5 6 Canh Dần
1 7 2006 7 6 Bính Tuất 6 6 Tân Mão
2 7 2006 8 6 Bính Tuất 7 6 Nhâm Thìn
3 7 2006 9 6 Bính Tuất 8 6 Quý Tỵ
4 7 2006 10 6 Bính Tuất 9 6 Giáp Ngọ
5 7 2006 11 6 Bính Tuất 10 6 Ất Mùi
6 7 2006 12 6 Bính Tuất 11 6 Bính Thân
7 7 2006 13 6 Bính Tuất 12 6 Đinh Dậu
8 7 2006 14 6 Bính Tuất 13 6 Mậu Tuất
9 7 2006 15 6 Bính Tuất 14 6 Kỷ Hợi
10 7 2006 16 6 Bính Tuất 15 6 Canh
11 7 2006 17 6 Bính Tuất 16 6 Tân Sửu
12 7 2006 18 6 Bính Tuất 17 6 Nhâm Dần
13 7 2006 19 6 Bính Tuất 18 6 Quý Mão
14 7 2006 20 6 Bính Tuất 19 6 Giáp Thìn
15 7 2006 21 6 Bính Tuất 20 6 Ất Tỵ
16 7 2006 22 6 Bính Tuất 21 6 Bính Ngọ
17 7 2006 23 6 Bính Tuất 22 6 Đinh Mùi
18 7 2006 24 6 Bính Tuất 23 6 Mậu Thân
19 7 2006 25 6 Bính Tuất 24 6 Kỷ Dậu
20 7 2006 26 6 Bính Tuất 25 6 Canh Tuất
21 7 2006 27 6 Bính Tuất 26 6 Tân Hợi
22 7 2006 28 6 Bính Tuất 27 6 Nhâm
23 7 2006 29 6 Bính Tuất 28 6 Quý Sửu
24 7 2006 30 6 Bính Tuất 29 6 Giáp Dần
17 2 2007 1 1 Đinh Hợi 30 12 Nhâm Ngọ
18 2 2007 2 1 Đinh Hợi 1 1 Quý Mùi
19 2 2007 3 1 Đinh Hợi 2 1 Giáp Thân
20 2 2007 4 1 Đinh Hợi 3 1 Ất Dậu
21 2 2007 5 1 Đinh Hợi 4 1 Bính Tuất
22 2 2007 6 1 Đinh Hợi 5 1 Đinh Hợi
23 2 2007 7 1 Đinh Hợi 6 1 Mậu
24 2 2007 8 1 Đinh Hợi 7 1 Kỷ Sửu
25 2 2007 9 1 Đinh Hợi 8 1 Canh Dần
26 2 2007 10 1 Đinh Hợi 9 1 Tân Mão
27 2 2007 11 1 Đinh Hợi 10 1 Nhâm Thìn
28 2 2007 12 1 Đinh Hợi 11 1 Quý Tỵ
1 3 2007 13 1 Đinh Hợi 12 1 Giáp Ngọ
2 3 2007 14 1 Đinh Hợi 13 1 Ất Mùi
3 3 2007 15 1 Đinh Hợi 14 1 Bính Thân
4 3 2007 16 1 Đinh Hợi 15 1 Đinh Dậu
5 3 2007 17 1 Đinh Hợi 16 1 Mậu Tuất
6 3 2007 18 1 Đinh Hợi 17 1 Kỷ Hợi
7 3 2007 19 1 Đinh Hợi 18 1 Canh
8 3 2007 20 1 Đinh Hợi 19 1 Tân Sửu
9 3 2007 21 1 Đinh Hợi 20 1 Nhâm Dần
10 3 2007 22 1 Đinh Hợi 21 1 Quý Mão
11 3 2007 23 1 Đinh Hợi 22 1 Giáp Thìn
12 3 2007 24 1 Đinh Hợi 23 1 Ất Tỵ
13 3 2007 25 1 Đinh Hợi 24 1 Bính Ngọ
14 3 2007 26 1 Đinh Hợi 25 1 Đinh Mùi
15 3 2007 27 1 Đinh Hợi 26 1 Mậu Thân
16 3 2007 28 1 Đinh Hợi 27 1 Kỷ Dậu
17 3 2007 29 1 Đinh Hợi 28 1 Canh Tuất
18 3 2007 30 1 Đinh Hợi 29 1 Tân Hợi

Ví dụ:

Ngày 17 tháng 2 (DL) năm 2007 theo lịch VN sẽ là mồng 1 Tết (tháng giêng AL) năm Đinh Hợi còn theo lịch TQ thì mới là ngày 30 tháng 12 năm Giáp Tuất.

Một chi tiết cần lưu ý là bất kể lịch nào thì hôm đó cũng vẫn là ngày Nhâm Ngọ

Để tìm hiểu tại sao lịch 2 nước lại khác nhau, mời xem phần Cơ sở tính toán lịch

Chia sẻ.

Bình luận